ELEKTRICKÝ PROUD

KALKULAČKA     |     POPIS     |     VZOREC

ELEKTRICKÝ PROUD – PŘEVODY JEDNOTEK


Na této stránce je vám k dispozici tabulka pro online převod jednotek elektrického proudu. Přepočet se po zadání hodnot provádí na následující nové a dříve používané měrné jednotky: Ampér, včetně všech předpon dle soustavy SI, mezinárodní ampér, statampér, abampér a biot. Převodník funguje vzájemně mezi všemi jednotkami.KALKULAČKA


Vyberte si jednotku elektrického proudu

Zadejte elektrický proud


 Jednotky Výsledek
Základní jednotka SI a předpony
yoktoampér (yA)
zeptoampér (zA)
attoampér (aA)
femtoampér (fA)
pikoampér (pA)
nanoampér (nA)
mikroampér (µA)
miliampér (mA)
centiampér (cA)
deciampér (dA)
ampér (A)
dekaampér (daA)
hektoampér (hA)
kiloampér (kA)
megaampér (MA)
gigaampér (GA)
teraampér (TA)
petaampér (PA)
exaampér (EA)
zettaampér (ZA)
yottaampér (YA)
Staré a cizí jednotky
statampér (stA)
mezinárodní ampér
abampér (abA) = biot (Bi)
POPIS


Elektrický proud

Elektrický proud (I – velké “i“) je skalární fyzikální veličina (určená jen číselnou hodnotou a měřící jednotkou), jejíž jednotkou je ampér (A), anglicky ampere. Ten patří mezi 7 základních jednotek soustavy SI, proto se k němu mohou používat všechny schválené předpony vyjadřující násobky anebo podíly. Ne se všemi se ale v běžném životě budeme setkávat.

Ampér

Ampér je jednotka elektrického proudu udávající množství elektrického náboje, který daným průřezem vodiče projde za určitou jednotku času. Budeme-li definovat ampér, pak jde o stálý elektrický proud, jenž při svém toku 2 rovnoběžnými a nekonečnými, avšak v kruhovitém průřezu velice malými vodiči nacházejícími se ve vakuu 1 metr od sebe, vytvoří mezi sebou stálou sílu s hodnotou 2×10 na −7 newtonu na 1 metr vodiče.

Výpočet elektrického proudu – vzorec

Proud (I) o velikosti 1 ampér (A) je roven elektrickému náboji 1 coulomb (Q) proudícímu za čas 1 sekunda (t).

 

Podle Ohmova zákona se dá elektrický proud také vypočítat dle elektrického napětí (U) ve voltech a elektrického odporu (R) v ohmech.

André-Marie Ampére

Za názvem ampér stojí francouzský vědec, fyzik, chemik a matematik s oceněním rytíř Čestné legie André-Marie Ampére (narozen 20. ledna 1775 v Lyonu, zemřel 10. června 1836 v Marseille). Ampér se usilovně zabýval magnetismem, přičemž položil důležité základy elektrodynamiky. Roku 1881 bylo jeho jméno na vědeckém kongresu v Paříži navrženo pro pojmenování základní jednotky el. proudu. Jednotka ampér byla nakonec na jeho počest v roce 1893 schválena kongresem v americkém Chicagu.

Starší jednotky elektrického proudu

Abampér a Biot

Za jednotkou abampér (abA), anglicky abampere, nazývanou také Biot (Bi) stojí francouzský fyzik, astronom a matematik Jean-Baptiste Biot žijící v letech 1774 až 1862. Abampér patřil do starého systému jednotek CGS (centimetr-gram-sekunda) používaný v letech 1874 až 1889. Po něm se využívala soustava MKS (metr-kilogram-sekunda), která byla roku 1960 nahrazena aktuální soustavou SI. Jednotka 1 abampér v soustavě CGS je rovna 10 ampérům v soustavě SI.

Statampér

Statampér (stA) je starou jednotkou elektrického proudu spadající do CGSE soustavy (centimetr – gram – sekunda – elektrostatická). Ta byla součástí Gaussovy soustavy, jež je kromě CGSE pro elektrické veličiny složená ještě ze soustavy CGSM pro veličiny magnetické.

Mezinárodní ampér

Mezinárodní ampér byl v tehdejší metrické soustavě roku 1909 určen londýnskou konferencí a roku 1919 schválen francouzským zákonem coby standard jednotky definovaný jako proud, který z roztoku dusičnanu stříbrného za 1 sekundu vyloučí 0,001118 gramů stříbra.

5/5 - (3 votes)