SÍLA

KALKULAČKA     |     POPIS     |     VZOREC

SÍLA – PŘEVODY JEDNOTEK


Na této stránce jsou vám k dispozici online převody jednotek síly, podrobné popisy a vzorec pro její výpočet. Tabulka a kalkulačka nabízí přepočet základní jednotky síly newton, včetně 20 předpon soustavy SI, a dále cizí anebo zastaralé měrné jednotky: dyn, poundal, libra síly, kilogram síly (kilopond), stén anebo kip. Po zadání hodnoty funguje převodník do všech uvedených jednotek najednou.KALKULAČKA


Vyberte si jednotku síly

Zadejte sílu


 Jednotky Výsledek
Odvozená jednotka SI a předpony
yoktonewton (yN)
zeptonewton (zN)
attonewton (aN)
femtonewton (fN)
pikonewton (pN)
nanonewton (nN)
mikronewton (µN)
milinewton (mN)
centinewton (cN)
decinewton (dN)
newton (N)
dekanewton (daN)
hektonewton (hN)
kilonewton (kN)
meganewton (MN)
giganewton (GN)
teranewton (TN)
petanewton (PN)
exanewton (EN)
zettanewton (ZN)
yottanewton (YN)Staré a cizí jednotky síly
dyn (dyn)
poundal (pdl)
libra síly = pound-force (lbf)
kilopond (kp) = kilogram síly = kilogram-force (kgf)
stén (sn)
kip (kip, klb) = kip-force (kipf, klbf)
POPIS


Síla

Síla (F) z anglického slova force, je vektorová fyzikální veličina udávající, jak na sebe působí tělesa (hmotné předměty) anebo pole (gravitační, magnetické, elektrické atd.). Účinky projevu síly mohou být statické (zdeformování těles) anebo dynamické (změna pohybového stavu). Jednotka síly je Newton (N), který patří do odvozených jednotek SI.

Odvozená jednotka SI a předpony

Newton

Newton (N) je v soustavě měrných jednotek SI jednotkou síly, a to odvozenou ze základních jednotek kilogram (kg) pro váhu, metr (m) pro délku a sekunda (s) pro čas. Definice zní, že 1 newton je taková síla, která hmotnému bodu (abstraktní náhradě skutečného tělesa) s hmotností 1 kg, udělí zrychlení 1 metr za sekundu na mínus druhou (m.s-2), matematicky zapsáno jako metr lomeno sekunda na druhou (m/s2). Jinak lze také říci, že 1sekundové působení síly 1 newton na 1kilogramvý hmotný bod změní (zvýší anebo sníží) jeho rychlost o 1 m/s.

V souvislosti s gravitací můžeme taktéž hovořit o pojmu tíha (dříve váha), tedy o síle, jakou je objekt přitahován k Zemi. Příklad: Objekt o hmotnosti 100 kg je k Zemi přitahován silou přibližně 981 N, (téměř 1 kilonewton). Před jednotku síly (newton), jakožto odvozenou jednotku soustavy SI, je možné přidávat předpony SI pro vyjádření jeho násobků anebo dílů. Příkladem je právě kilonewton (tisícinásobek). Ne všech 20 předpon se však v praxi používá. Pro přepočet jednotek síly využijte úvodní tabulku a kalkulačku.

Za jednotkou síly pojmenovanou newton stojí anglický fyzik, matematik, alchymista a astronom Isaac Newton (1642-1727), mnohdy označovaný za jednu z nejvlivnějších osob v historii lidstva.

Síla – vzorec

Gravitační síla (Fg) se vypočítá vynásobením hmotnosti (m) s Newtonovou gravitační konstantou (g).

Staré a cizí jednotky síly

Dyn

Dyne (dyn) z řeckého dynamis znamenající sílu, je stará odvozená jednotka soustavy CGS (centimetr-gram-sekunda), navržená v roce 1873 výborem Britské asociace pro rozvoj vědy. Definice 1 dynu zní, že jde o sílu, která hmotnému bodu o hmotnosti 1 gram udělí zrychlení 1 centimetr za sekundu na druhou (1 dyn = 1 g⋅cm/s2). Tradičně používaná jednotka k měření povrchového napětí je také dyn na centimetr, kdy například povrchové napětí destilované vody je 71,99 dynů na centimetr (dyn/cm) při teplotě 25 ° C (77 ° F).

Poundal

Poundal (pdl) je jednotkou síly britského systému jednotek FPS (foot–pound–sekond / stopa-libra-sekunda) z roku 1877. Defenice 1 poundalu je, že jde o sílu, která hmotnému bodu o hmotnosti 1 libra udělí zrychlení 1 stopa za sekundu na druhou.

Libra síly

Libra síly, pound-force (lbf) je imperiální jednotkou síly používanou v některých systémech měření, včetně britského gravitačního systému anebo inženýrských jednotek odvozených z anglických měrných jednotek a používaných ve Spojených státech amerických.

Libra síly se používala už od 18. století dle původní definice k méně přesnému měření. Ve 20. století byla definice libry síly (také díky standardizované hodnotě gravitačního zrychlení) zpřesněna. Libra

síly (pound-force)nesmí být zaměňována s jednotkou pro práci a energii (foot pound-force), s jednotkou točivého (kroutícího) momentu (Pound-foot) a ani s jednotkou hmotnosti (libra).

Kilopond

Kilopond (kp) z latinského pondus znamenající váhu, nebo také kilogram síly, kilogram-force (kgf) je starou jednotkou síly, která v minulosti bývala základní jednotkou rozšířené technické soustavy jednotek, dříve využívanou především v Evropě před zavedením soustavy SI. Definice 1 kilopondu zní, že jde o tíhu tělesa s hmotností 1 kilogram v místě s tíhovým zrychlením (zrychlením volného pádu) 9,80665 m/s2 (což je průměrné gravitační zrychlení na zemském povrchu).

Stén

Stén, Sthène (sn) je zastaralá jednotka síly v soustavě M.T.S. (metr-tuna-sekunda) zavedené ve Francii roku 1919. Jednotka stén se využívala především v letech 1933 až 1955 v bývalém Sovětském svazu. Soustava MTS byla později zrušena a nahrazena současným mezinárodním systémem SI.

Kip (kip-force)

Kip (kip, klb) je jednotkou síly spadající pod Americké běžné jednotky (United States customary units) primárně používanou americkými inženýry a architekty k měření zatížení. Přestože je to neobvyklé, občas se kip považuje za jednotku hmotnosti rovnající se 1000 librám. Pakliže se má ale tato jednotka síly jednoznačně odlišit, používá se někdy výraz kip-force (kipf, klbf)

2/5 - (13 votes)