OBSAH

KALKULAČKA     |     POPIS     |     VZOREC

OBSAH – PŘEVODY JEDNOTEK


Tato stránka vám nabízí online převody jednotek obsahu a vzorce pro výpočet. Ke každé měrné jednotce je zároveň popis. Kalkulačka a tabulka níže zahrnuje automatické převody mezi základní jednotkou metr čtvereční (m2) a všemi 20 schválenými předponami pro násobky a díly, jako je km2, cm2, mm2 atd.

Přepočet jednotek taktéž obsahuje další běžně používané jednotky ar a hektar. Dále převodník z angloamerické soustavy pro míli, yard, stopu a palec čtvereční, anebo akr. Online kalkulačka a tabulka zahrnuje i převod starých českých obsahových jednotek jako je lán, hon, jitro, brázda, záhon, anebo role.
KALKULAČKA


Vyberte si jednotky obsahu

Zadejte obsah


 Jednotky Výsledek
Odvozená jednotka SI a předpony
yoktometr čtvereční (ym²)
zeptometr čtvereční (zm²)
attometr čtvereční (am²)
femtometr čtvereční (fm²)
pikometr čtvereční (pm²)
nanometr čtvereční (nm²)
mikrometr čtvereční (µm²)
milimetr čtvereční (mm²)
centimetr čtvereční (cm²)
decimetr čtvereční (dm²)
metr čtvereční (m²)
dekametr čtvereční (dam²)
hektometr čtvereční (hm²)
kilometr čtvereční (km²)
megametr čtvereční (Mm²)
gigametr čtvereční (Gm²)
terametr čtvereční (Tm²)
petametr čtvereční (Pm²)
exametr čtvereční (Em²)
zettametr čtvereční (Zm²)
yottametr čtvereční (Ym²)Další používané jednotky obsahu
ar (a)
hektar (ha)
Angloamerická měrná soustava
palec čtvereční (sq in)
stopa čtvereční (sq ft)
yard čtvereční (sq yd)
míle čtvereční (sq mi)
akr (ac)
Staré české jednotky obsahu
lán německý
lán zemský
lán selský
lán panský
lán kněžský
lán královský
role
jitro
jitro staročeské
brázda
záhon
hon
POPIS


Obsah

Obsah (S) nebo také povrch je veličinou vyjadřující v geometrii dvourozměrnou velikost plochy, (rozlohy). Chybně se pojem obsah používá v souvislosti s objemem určitého trojrozměrného prostoru. Obsah je však jenom dvourozměrný, přičemž je jedno, o jaký tvar se jedná (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, elipsa, lichoběžník, povrch koule atd.).

Odvozená jednotka SI a předpony

Metr čtvereční

Metr čtvereční anebo taktéž metr čtverečný (m2), nesprávně také metr čtvercový, patří v mezinárodní soustavě SI mezi odvozenou jednotku obsahu. Velikost čtverečního metru odpovídá ploše čtverce, jehož strany jsou dlouhé 1 metr.

Protože se jedná o schválenou jednotku SI, je možné před ní přidávat veškeré předpony pro její násobení a dělení, i když se některé z nich nemusí běžně tolik používat. U násobků se jedná o předpony a značky: dekametr čtvereční (dam2), hektometr čtvereční (hm2), kilometr čtvereční (km2), megametr čtvereční (Mm2), gigametr čtvereční (Gm2), terametr čtvereční (Tm2), petametr čtvereční (Pm2), exametr čtvereční (Em2), zettametr čtvereční (Zm2) a yottametr čtvereční (Ym2).

Pro dělení je to: decimetr čtvereční (dm2), centimetr čtvereční (cm2), milimetr čtvereční (mm2), mikrometr čtvereční (µm2), nanometr čtvereční (nm2), pikometr čtvereční (pm2), femtometr čtvereční (fm2), attometr čtvereční (am2), zeptometr čtvereční (zm2) a yoktometr čtvereční (ym2). Pro přepočet uvedených měrných jednotek využijte tabulku a online kalkulačku výše.

Obsah – vzorec

Obsah čtverce

Obsah obdélníku

Obsah trojúhelníku

Obsah kruhu

Další používané jednotky obsahu

Ar

Ar (a) z latinského area je jednotkou plošného obsahu, která se využívá především při měření velikosti stavebních parcel, zemědělské či lesnické půdy, a podobně. Ar není v soustavě SI, může se však ve specifických případech používat. Velikost plochy 1 aru odpovídá čtverci, v němž má strana délku 10 metrů. Jedná se tedy o 100 m2.

Hektar

Hektar (ha) je jednotkou obsahu využívanou při určování velkých ploch například v zemědělství, lesnictví či stavebnictví. Měrná jednotka Hektar je soustavou SI akceptována, není ale jeho součástí. Obsah plochy 1 hektaru odpovídá čtverci o délce stran 100 metrů. Jde tedy o 10 000 metrů čtverečních, stejně jako o 100 arů.

Angloamerická měrná soustava

Palec čtvereční

Palec čtvereční (sq in, square in, sq inches, sq inch) je anglo-americkou jednotkou obsahu, kdy 1 čtvereční palec odpovídá obsahu čtverce o straně 1 palce, tedy 2,54 cm x 2,54 cm.

Stopa čtvereční

Stopa čtvereční (sq ft, square feet, sf, ft2) je měrnou jednotkou plošného obsahu užívanou ve Velké Británii a USA, ale částečně i v Kanadě, Ghaně, Hongkongu, Indii, Malajsii, Nepálu, Pákistánu anebo třeba v Singapuru. Čtvereční stopa je definována jako obsah čtverce o délce strany 1 stopa, což odpovídá 30,48 cm x 30,48 cm. Historicky byly ale délky stop, stejně jako obsahy stop čtverečních, různé.

Yard čtvereční

Yard čtvereční (sq yd, sq yards, sq yard, sq yds) je jednotkou obsahu hojně využívanou v Británii, USA, Kanadě či Indii. Hodnotou je čtvereční yard roven obsahu čtverce o délce strany 1 yard, tedy 91,44 cm x 91,44 cm.

Míle čtvereční

Míle čtvereční (sq mile, sq mi)je britskou a americkou jednotkou obsahu. Obsah 1 čtvereční míle je stejný, jako obsah čtverce o stranách 1 míle, tedy přibližně 1,6 x 1,6 km, přesně 1 609,344 metrů x 1

609,344 metrů. V minulosti měla ale 1 míle různé hodnoty, čímž vznikaly i odlišné hodnoty míle čtvereční.

Akr

Akr (ac) z anglického acre, je jednotkou obsahu, která patřila do imperiálních jednotek. Hodnota 1 akru odpovídá zhruba hodnotě 0,4 hektaru, přesně 4 046,873 metrů x 4 046,873 metrů. Historicky šlo o přibližnou plochu pole, kterou zvládl zemědělec zorat za pomoci 2 volů během 1 dne.

Staré české jednotky obsahu

Lán

Slovo lán se v dnešní době používá v souvislosti s polem nebo rozlehlou plochou či velkou vzdáleností. V minulosti to byla jak stará jednotka vzdálenosti, tak plošného obsahu. Od 13. století se měrná jednotka lán vztahovala k takové ploše, kterou sedlák (láník) dokázal obhospodařit s jedním potahem koní. Velikost 1 lánu byla tedy různá, a to například: 1 lán královský (27,9452 hektaru), kněžský (25,6164 ha), panský (23,2876 ha), selský (18,6301 ha), zemský (18,3001649 ha) anebo 1 lán německý (7,6597 ha).

Role

Role byla údajně stará jednotka plošného obsahu o hodnotě 790 m2.

Jitro

Jitro byla plošná jednotka odpovídající takovému obsahu pole, které sedlák zvládl zorat během dopoledne, tedy od jitra do oběda (anebo od jitra až do západu slunce). Z popisu je jasné, že hodnoty se velice lišily, a to od třetiny hektaru do přibližně 1 hektaru, přičemž podle Hájkovy kroniky odpovídalo 1 jitro jednomu honu, tedy asi 3 085 metrům čtverečním.

Hon

Hon nebo taktéž honec je staročeskou jednotkou plošného obsahu, jejíž hodnota je pouze odhadována. Hájkova kronika z roku 1541 uvádí přibližně 3 821 m2 anebo 3 085 m2, čili něco kolem jedné třetiny hektaru. Varianty také jsou, že 1 hon byl 3 783 m2 anebo že byl roven 1 staročeskému jitru (2 837 m2).

Záhon

Stará česká plošná jednotka záhon používaná už od středověku má taktéž jen odhadovanou hodnotu, a to zhruba 394 m2.

Brázda

Brázda je jednotkou obsahu známou ze středověku, jejíž hodnota byla 45,47 m2, (rovných 130 čtverečních loktů).

5/5 - (3 votes)