RYCHLOST

KALKULAČKA     |     POPIS     |     VZOREC

RYCHLOST – PŘEVODY JEDNOTEK


Na této stránce máte k dispozici online kalkulačku pro všechny převody jednotek rychlosti. Tabulka mimo jiné obsahuje přepočet metrů za sekundu na kilometry za hodinu (převod m/s na km/h) a opačně, využitelná třeba při rychlosti větru, převodník kilometry za hodinu na míle za hodinu (km/h na mph) a obráceně, pro rychlosti automobilů u nás a v USA či Velké Británii v mil/h.

Dále můžete využívat měrné jednotky pro rychlost zvuku (Mach) anebo rychlost světla, k tomu přepočet uzlů (námořní míle za hodinu), a také rozšířenou metrickou měrnou soustavu o milimetr, centimetr, metr či kilometr za sekundu, minutu, hodinu, den či rok anebo rozšířenou angloamerickou (imperiální) měrnou soustavu o stopu či míli za sekundu, minutu anebo hodinu.KALKULAČKA


Vyberte si jednotku rychlosti

Zadejte rychlost


 Jednotky Výsledek
Odvozená jednotka SI a další z metrické soustavy
milimetr za sekundu (mm/s)
milimetr za minutu (mm/min)
milimetr za hodinu (mm/h)
milimetr za den (mm/h)
milimetr za rok (mm/rok)
centimetr za sekundu (cm/s)
centimetr za minutu (cm/min)
centimetr za hodinu (cm/h)
centimetr za den (cm/den)
centimetr za rok (cm/rok)
metr za sekundu (m/s)
metr za minutu (m/min)
metr za hodinu (m/h)
metr za den (m/den)
metr za rok (m/rok)
kilometr za sekundu (km/s)
kilometr za minutu (km/min)
kilometr za hodinu (km/h)
kilometr za den (km/den)
kilometr za rok (km/rok)Angloamerická měrná soustava
stopa za sekundu (ft/s)
stopa za minutu (ft/min)
stopa za hodinu (ft/h)
míle za sekundu (mi/s)
míle za minutu (mi/min)
míle za hodinu (mi/h, mph)
Další jednotky rychlosti
uzel = námořní míle/h = knot (kt, kn)
rychlost zvuku při 15°C = Mach (Ma, M)
rychlost světla (c)
POPIS


Rychlost

Rychlost (v) nám udává změnu polohy tělesa či bodu za jednotku času. U okamžité rychlosti jde o vektorovou fyzikální veličinu, protože vyjadřuje nejen velikost změny, ale zároveň její směr. Hlavní jednotkou rychlosti je metr za sekundu (m/s), který je odvozenou jednotkou mezinárodního systému SI.

Odvozená jednotka SI a další z metrické soustavy

Metr za sekundu

Metr za sekundu je odvozená jednotka SI, a to ze dvou základních jednotek metr (pro délku) a sekunda (pro čas). Definice zní, že rychlostí 1 m/s se pohybuje při rovnoměrné rychlosti takové těleso, které za 1 sekundu urazí dráhu 1 metr. Podle definice metru z roku 1983 odpovídá tato rychlost 1/299 792 458 násobku rychlosti světla ve vakuu (vzduchoprázdnu).

Kromě metru za vteřinu se v běžném životě rychlost (například v souvislosti s rychlostí automobilu anebo rychlostí větru) často označuje v kilometrech za hodinu (km/h). Pro převod m s na km h anebo další přepočet využijte úvodní tabulku. Metrická soustava pro označení mnohem menších anebo naopak větších rychlostí taktéž může uvádět údaje v milimetrech či centimetrech za hodinu, metrech za minutu, hodinu, či den anebo v kilometrech za sekundu a podobně.

Rychlost průměrná a okamžitá – vzorec

Průměrná rychlost vyjadřuje celkovou vzdálenost uraženou za určitý čas. Příklad: Jestliže automobil ujede 90 kilometrů za 1 hodinu, jeho průměrná rychlost bude 90 km/h. Pokud auto urazí 180 kilometrů za 2 hodiny, pojede taktéž průměrnou rychlostí 90 km/h. Vzorec pro výpočet průměrné rychlosti obsahuje: dráhu (s) v metrech, čas (t) v sekundách a výsledek rychlost (v) v metrech za sekundu.

 

Okamžitá rychlost vyjadřuje aktuální rychlost v daném okamžiku. Příklad: Při měření rychlosti je řidiči automobilu naměřena okamžitá rychlost 130 km/h. Vzorec pro okamžitou rychlost, kde “delta“ znamená změna, je:

Angloamerická soustava

Stopa za sekundu

V některých anglicky mluvících zemích se častěji než s metry za sekundu budeme setkávat s uváděním rychlosti ve stopách za sekundu (ft/s, ft/sec, fps), z anglického foot per second, to je počet stop uražených za 1 vteřinu, kdy 1 stopa dle definice z roku 1959 je 0,3048 metru. Taktéž lze měřit rychlost ve stopách za minutu anebo za hodinu.

Míle za hodinu

Stejně tak se v některých anglicky hovořících zemích (USA. Velká Británie..), namísto kilometrů za hodinu, budeme setkávat s měřením rychlosti v mílích za hodinu (mph) z anglického miles per hour.

Opět z roku 1959 je 1 míle definována hodnotou 1 609,344 metrů. Kromě toho můžeme narazit na míle za sekundu anebo míle za minutu.

Další jednotky rychlosti

Uzel (námořní míle za hodinu)

Uzel (kt, kn) z anglického knot, je jednotkou rychlosti využívanou v letectví, vodní dopravě (mořeplavbě – rychlost lodi nebo proudu vody) anebo k měření rychlosti větru v meteorologii. Definice uzlu z ní, že jde o 1 námořní míli za hodinu, kdy 1 námořní míle je rovna 1,852 km. Definice byla zvolena tak, že loď plující 1 hodinu po směru poledníku, urazí za tuto dobu počet uzlů rovnajícímu se počtu obloukových minut zeměpisné šířky. Uzel není součástí soustavy SI, v některých zemích je ale povoleno ho používat.

Dříve se pro měření rychlosti v uzlech využíval provaz s plováky, který byl opatřený uzly od sebe vzdálenými 47 stop a 3 palce (14,4018 metrů). Námořník tento provaz (log) po dobu přesýpání přesýpacích hodin (28 sekund) spouštěl do moře, přičemž rychlost byla dána tím, jaký počet uzlů mu za uvedenou dobu prošel pod rukama.

Mach (rychlost zvuku)

Machovo číslo (Ma, M) je bezrozměrné podobnostní číslo (tvořeno vztahem jiných fyzikálních veličin) používané v aerodynamice. Mach nám dává představu o rychlosti objektu v porovnání s rychlostí zvuku (obojí ve shodném prostředí, neboť rychlost zvuku je závislá na teplotě okolí). Machovo číslo není součástí systému jednotek SI, běžně se ale užívá v letectví pro označení rychlosti letadel. Za jeho zrodem stojí rakouský fyzik a filosof Ernst Mach (1838-1916), který se narodil v Chrlicích u Brna.

Vzoreček pro Machovo číslo je: Ma = v/c, kde v = rychlost objektu a c = rychlost zvuku (ve stejném prostředí). Podle tohoto vzorce může být určena rychlost podzvuková (Ma je menší jak 1) anebo nadzvuková (Ma je větší než 1). Pro modelové situace v letectví se používá pojem Standardní atmosféra Země, v níž je na úrovni mořské hladiny teplota 15 °C, která až do výšky 11 km klesá o 0,0065 °C na 1 metr (a různě dále dle zvyšující se výšky).

Tabulka a kalkulačka rychlostí v úvodu této stránky provádí přepočet jednotek Mach právě při 15 °C (výška 0 stop, 0 metrů), kdy 1 Ma odpovídá rychlosti zvuku 1 225 km/h. Například při teplotě -44,4 °C (výška 30 000 stop, 10 668 metrů) rychlosti letadla 1 Ma odpovídá rychlost zvuku 1 091 km/h. Při dosažení anebo překonání rychlosti zvuku můžeme slyšet tak zvaný Aerodynamický (akustický, sonický) třesk (bouchnutí letadla, tryskáče..), kdy rychlost zdroje zvuku je větší nebo rovna rychlosti zvuku.

V souvislosti s Machovým číslem a rychlostí zvuku můžeme znát následující pojmenování pro rychlost. Subsonická rychlost (menší jak 0,8 Machu), transsonická rychlost (0,8 až 1,2 Mach), supersonická rychlost (1,2 až 5 Ma), hypersonická rychlost (5 až 10 Ma), vysoko-hypersonická rychlost (10 až 25 Ma) a znovuvstupní rychlost (větší než 25 Machů).

Rychlost světla

Rychlost světla (c) z latinského celeritas (rychlost) nebo taktéž světelná rychlost, je taková rychlost, kterou se světlo pohybuje ve vakuu. Je to přesně 299 792 458 metrů za sekundu, (téměř 300 000 km za sekundu anebo přes 1 milion km/h). Rychlost světla je nejvyšší možnou rychlostí šíření světla, elektromagnetických signálů či informací při komunikaci.

Pro zajímavost, na přenesení informace kolem celého rovníkového obvodu Země (40 075 km) by při rychlosti světla teoreticky stačilo necelých 0,07 sekundy. V praxi je ale rychlost vlivem použitých zařízení k přenosu o něco pomalejší. V této souvislosti je také u rychlosti internetu známý pojem “ping“, který udává rychlost (časovou odezvu) například mezi serverem v USA, v Praze či kdekoliv jinde a vaším domácím počítačem.

4.7/5 - (8 votes)