OBJEM

KALKULAČKA     |     POPIS     |     VZOREC

OBJEM – PŘEVODY JEDNOTEK


Na této stránce najdete online převod jednotek objemu, názvy, podrobné popisy anebo vzorec pro výpočet. Níže uvedená tabulka zahrnuje základní měrnou jednotku podle soustavy SI, kterou je metr krychlový (m3). Online kalkulačka z něj provádí přepočet na všechny známé a schválené předpony pro násobky a díly, stejně jako na veškeré běžně používané objemové jednotky (litr, decilitr, centilitr, mililitr, hektolitr a mnohé další).

Součástí je taktéž vzájemný převod všech měrných jednotek objemu mezi sebou, zahrnující angloamerické jednotky jako například: tekutý dram, galon, pinta, tekutá unce, barel, kvart, gill, bušl, peck anebo stopu, yard či palec krychlový. Převodník jednotek dále nabízí staré české měrné jednotky objemu obsahující jednotky jako soudek, vědro, škopek, pinta, žejdlík, půlka, máz, kbel, korec, metník, prostice, řepice, věrtel, vůz, měřička anebo bečka.
KALKULAČKA


Vyberte si jednotky objemu

Zadejte objemJednotky Výsledek
Odvozená jednotka SI a předpony
yoktometr krychlový (ym³)
zeptometr krychlový (zm³)
attometr krychlový (am³)
femtometr krychlový (fm³)
pikometr krychlový (pm³)
nanometr krychlový (nm³)
mikrometr krychlový (µm³)
milimetr krychlový (mm³)
centimetr krychlový (cm³) = mililitr (ml)
decimetr krychlový (dm³) = litr (l)
metr krychlový (m³)
dekametr krychlový (dam³)
hektometr krychlový (hm³)
kilometr krychlový (km³)
megametr krychlový (Mm³)
gigametr krychlový (Gm³)
terametr krychlový (Tm³)
petametr krychlový (Pm³)
exametr krychlový (Em³)
zettametr krychlový (Zm³)
yottametr krychlový (Ym³)Další používané jednotky objemu
mililitr (ml)
centilitr (cl)
decilitr (dl)
hektolitr (hl)
Anglo-Americké
unce britská tekutá = fluid ounce (fl oz, fl. oz. anebo oz. fl)
unce americká tekutá = fluid ounce (fl oz, fl. oz. anebo oz. fl)
dram britský tekutý = fluid dram (fl dr)
dram americký tekutý = fluid dram (fl dr)
galon britský = gallon (gal)
galon americký tekutý = gallon (gal)
galon americký suchý = gallon (gal)
pinta britská = pint (pt)
pinta americká tekutá = pint (pt)
pinta americká suchý = pint (pt)
kvart britský = quart (qt)
kvart americký tekutý = quart (qt)
kvart americký suchý = quart (qt)
gill britský (gi)
gill americký (gi)
bušl britský = bushel (bsh, bu)
bušl americký = bushel (bsh, bu)
peck britský (pk)
peck americký (pk)
barel ropy = barrel (bl, bbl)
stopa kubická (krychlová)
yard kubický (krychlový) (cu yd)
palec kubický (krychlový)
Staré české
půlka
žejdlík (hrneček)
pinta
metník
řepice
máz český
měřička
soudek
škopek
věrtel
vědro české
kbel
prostice
korec = strych = měřice
bečka
vůz
POPIS


Objem

Objem (V) z anglického volume, je fyzikální veličina vyjadřující velikost vymezeného trojrozměrného uzavřeného prostoru, v němž se může nacházet kapalina, pevná látka, plyn nebo plazma. Jednorozměrným (například čára) a dvojrozměrným (například čtverec) tvarům objem přiřadit nelze. Objem nádoby je obecně chápán jako kapacita, čili kolik pojme například kapaliny, spíše než velikost prostoru této nádoby. Objemy jednoduchých tvarů lze vypočítat jednoduše pomocí aritmetických vzorců. Složitější tvary se v matematice počítají pomocí integrálů.

Odvozená jednotka SI a předpony

 

Metr krychlový (kubický metr, kubík)

Podle mezinárodní soustavy SI je hlavní metrickou jednotkou objemu metr krychlový (m3), též nazývaný jako metr kubický či hovorově kubík. Jde o odvozenou jednotku SI se složeným názvem. Jakákoliv jednotka délky může odpovídat jednotce objemu krychle (pravidelnému šestistěnu – kostce), jejíž strany mají danou délku. Například 1 metr krychlový (1 m3) je objem krychle, jejíž strany jsou dlouhé 1 metr (1 m).

K hlavní jednotce objemu je možné přidávat libovolné schválené předpony SI pro její násobky a díly, přestože se některé v praxi nevyužívají. U násobků to jsou: dekametr krychlový (dam3), hektometr krychlový (hm3), kilometr krychlový (km3), megametr krychlový (Mm3), gigametr krychlový (Gm3), terametr krychlový (Tm3), petametr krychlový (Pm3), exametr krychlový (Em3), zettametr krychlový (Zm3) a yottametr krychlový (Ym3).

K menším dílům patří: decimetr krychlový (dm3) = litr (l), centimetr krychlový (cm3) = mililitr (ml), milimetr krychlový (mm3), mikrometr krychlový (µm3), nanometr krychlový (nm3), pikometr krychlový (pm3), femtometr krychlový (fm3), attometr krychlový (am3), zeptometr krychlový (zm3) a yoktometr krychlový (ym3). Pro přepočet jednotek použijte tabulku a online kalkulačku v úvodu.

Objem – vzorec

Krychle:

Kvádr:

Další používané jednotky objemu

 

Litr (decimetr krychlový)

Decimetr krychlový (dm³) je v soustavě SI menším dílem odvozené jednotky (metru krychlového). Jde o objem krychle (kostky), v níž má každá strana délku 10 cm, tedy 1 decimetr. Jeden decimetr krychlový je to samé, co 1 litr (l, L). Přestože je název litr běžně používaný, nepatří (na rozdíl od decimetru krychlového) mezi jednotky mezinárodní soustavy SI. Jeho používání je ale spolu s jednotkami SI akceptováno. Převody jednotek litru nabízí online kalkulačka v úvodní tabulce.

Litr se značí malým počátečním písmenem “l“. Vzhledem k tomu, že tato značka může být zaměňována s jiným písmenem anebo číslem, bylo později od roku 1979 povoleno značení velkým písmenem “L“. Chybně se též občas litr značí malým psacím písmenem ℓ.

Historie litru sahá do Francie roku 1793, kde byla tato jednotka za doby Velké francouzské revoluce zavedena. Definice litru byla jako ta současná, tedy že jde o 1 decimetr krychlový, přičemž slovo litr je odvozeno ze staré francouzské jednotky litron, která byla zase převzata z řeckého litra označující hmotnost.

Definice litru se však roku 1901 změnila, a to tak, že mělo jít o objem 1 kilogramu vody za normálního tlaku a při teplotě 3,98 °C. Mělo se totiž za to, že jde stále o stejný objem 1 decimetr krychlový. Jenže později se zjistilo, že 1 kg takové vody nemá objem 1 dm3 zcela přesně, ale je o 28 miliontin větší. Roku 1964 se tak vrátila původní definice, že 1 l = 1 dm3.

Odvozené jednotky

 

Mililitr (centimetr krychlový)

Mililitr (ml) je jedna tisícina litru, tedy 1 centimetr krychlový (1 cm3). Velikostí se jedná o objem krychle o stranách dlouhých 1 cm.

Centilitr

Centilitr (cl) je jedna setina litru. Podobně jako v předchozím případě, název je tvořen pojmenováním jednotky litr a schválenou předponou SI soustavy “centi“.

Decilitr

Decilitr (dl) – nesprávné označení dcl, je jedna desetina litru. V běžném životě označujeme takové množství jako deci, například 2 deci vína.

Hektolitr

Hektolitr (hl) je označení pro 100 litrů, což odpovídá 0,1 m³. Název je tvořen základní jednotkou litr a předponou SI pro 100násobky “hekto“.

Angloamerická měrná soustava

U angloamerické měrné soustavy jde o jednotky imperiální – imperial units (dříve a v některých případech i dnes používané ve velké Británii) a americké běžné jednotky – U.S. customary units (převzatých z britských jednotek s úpravami a používaných ve Spojených státech amerických).

Tekutý dram

Dram můžeme znát jako jednotku hmotnosti, kromě toho ale také jako jednotku objemu především v lékárnictví. Tekutý dram – fluid dram (fl dr, ƒ 3 anebo fʒ) byl definován jako jedna osmina tekuté unce a je roven 3.6966911953125 mililitrům v americkém systému a 3.5516328125 ml britského měrného systému.

Galon (gallon)

Galon nebo taktéž gallon (gal) je známá angloamerická měrná jednotka objemu, která však vyjadřuje odlišné objemy, a to dle jedné definice v britském systému a podle dvou definic (kapalné a suché) v americkém systému. V Británii, Kanadě a některých karibských zemích 1 galon značí 4,546 090 litrů. V USA a některých latinskoamerických a karibských zemích 1 galon pro kapalné látky odpovídá 3,785 411 784 litrům a v USA pro suché látky 4,404 884 121 915 litrům. Historicky ale existuje ještě více definic.

Pinta (pint)

Pinta, anglicky pint (pt) nebo v některých zemích taktéž pinte, je americkou a britskou jednotkou objemu užívanou jak pro kapalné, tak pro sypké látky. V Británii 1 pinta kapalné látky odpovídá 0,5683 litru. V USA 1 pinta je 0,4732 litru pro kapaliny a 0,5506 litru pro sypké látky. V americkém i britském systému jde o 1/8 galonu.

Tekutá unce (fluid ounce)

Unce je jednotkou hmotnosti, objemu a v historii i délky. Tekutá (dutá) unce, anglicky fluid ounce (fl oz, fl. oz. anebo oz. fl) je odlišná pro americký a britský systém. V USA má tekutá unce 29,573 529 562 5 mililitrů, což je 1/16 pinty anebo 1/128 galonu. V Británii má tekutá unce 28,413 062 5 ml, což odpovídá 1/20 pinty anebo 1/160 galonu.

Barel (barrel)

Barel, anglicky barrel (bl, bbl) znamenající mimo jiné sud, je jednotkou objemu používanou v několika souvislostech, při nichž má často odlišný objem. Taktéž se různí podle toho, zda jde o britský či americký barel, suchý či tekutý a podobně. Objem barelu tak může při současném běžném použití být od 100 do 200 litrů, ve středověku byl rozsah dokonce od 100 do 1 000 litrů.

Příkladem je ropný průmysl celého světa a označení barel ropy, který odpovídá objemu přibližně 159 litrů a zcela přesně 158,987294928 litrů (42 amerických galonů). Americký barel piva má oproti tomu 119,240471196 litrů (31,5 amerických galonů), ale britský barel piva má 163,65924 litrů (36 britských galonů).

S ropou se užívá i označení Mbbl, které znamená 1 tisíc barelů. Jde o konflikt s běžným používáním předpony Mega a písmene M znamenající milion, neboť v souvislosti s ropou a barely jde o tisíc (z římského M označující tisíc). Dále se užívá MMbbl (milion barelů) anebo občasně Gbbl (miliardu barelů). Mimo USA se objem ropy počítá v metrech krychlových – kubických metrech (m3) anebo pak například na burzách v tunách.

Kvart (quart)

Kvart – quart (qt) z latinského kvartu znamenající jednu čtvrtinu je jednotka objemu, která odpovídá objemu 1/4 galonu anebo 2 pinty. Protože mají galony v USA a Británii různé objemy, mohou mít odlišné objemy i kvarty.

Gill

Gill (gi) nebo také šálek je objem odpovídající čtvrtině pinty. Vzhledem k tomu, že objem pinty je různý v Americe a Británii, je dle toho i různý objem gill. Dnes už se tato jednotka nepoužívá, s výjimkou souvislosti s alkoholem.

Bušl (bushel)

Bušl – bushel (bsh, bu) je stará angloamerická jednotka používaná v souvislosti s objemem anebo hmotností, která má různé hodnoty podle zemí (britské či americké) a komodit. Britský bušl má u objemu 36,36872 litrů, americký 35,2391 litrů.

Peck

Peck (pk) je britskou a americkou suchou jednotkou objemu, která odpovídá 2 suchým galonům, 8 suchým kvartům anebo 16 suchým pintám. Jeden peck v Británii je 9,09 litrů a v USA 8,81 litrů.

Krychlová (kubická) stopa, yard a palec

Podobně jako je tomu v naší metrické soustavě SI, tak i v angloamerické soustavě existují v souvislosti s objemem krychlové jednotky vztahující se k angloamerickým jednotkám délky. Příkladem je stopa (stopa krychlová) – cubic foot (cu ft, foot3) odpovídající 0,028316846 592 m³, dále yard (yard krychlový) – cubic yard (cu yd, yard³) odpovídající 0,764 554 857 984 m³ anebo palec (palec krychlový) – cubic inch (cu in, inch³) odpovídající 16,387064 cm³.

Staré české jednotky objemu

 

Sud

Sud nebo také soudek je starou českou jednotkou objemu, která měla hodnotu 11,625 litru. Sudy mohly mít ale rozdílné objemy, jako například žitavský sud (992 l), svídnický sud (496 l), český sud (11,4624 l) anebo třeba týnský sud (124 litrů).

Vědro

Vědro je staročeskou měrnou jednotkou pro měření objemu tekutin. Jedno české vědro odpovídalo 61,117 litrům. Známe ale také vědro pražské (56,6048 l), vědro moravské (56,59 l), stejně jako vědro ruské (12,29894 l), vídeňské (56,589 l), rakouské (56,605 l) atd.

Škopek

Jednotka objemu škopek byla známá už za dob Karla IV. (vládl od srpna 1346 do své smrti v listopadu 1378). Škopek má objem 15,5 litrů.

Pinta

Objemová jednotka pinta je známá především z angloamerických měrných jednotek. U nás se ale také používala, a to od 14. století po následujících asi 5 století. Hodnota se různí, kdy do 16. století byla 1 pinta rovna asi 0,956 litru a po 16. století rovna asi 1,938 litru. Počínaje rokem 1764 byl objem pinty udáván v rozmezí 1,9 až 1,91 litru. Někdy se pro podobný objem využívalo i pojmenování Máz.

Žejdlík

Stará česká jednotka objemu žejdlík se stejně jako některé podobné jednotky používala jak pro měření sypkých, tak kapalných látek. Hodnota by měla být 0,4803 litru anebo 0,4765 litru. Jiné hodnoty se užívaly na Slovensku, v Německu, Rakousku a podobně.

Půlka

Hodnota staré objemové jednotky půlka byla v roce 1607 stanovena jako 0,242 litru, tedy polovina žejdlíku.

Máz

Název pro starou objemovou jednotku je odvozen z německého mass, kde vyjadřovalo objem 1,069 litru. U nás ale známe objem jiný, a to 3,35 litru (český máz Starého Města Pražského). Máz vídeňský měl zase objem 1,415 litru, moravský 1,07 litru a podobně. Občasně se u nás název Máz používal pro 1 pintu (1,938 litru).

Kbel

Kbel je starou jednotkou pro měření objemu, jejíž hodnota byla 71,53 litrů, tedy 1,264 vědra.

Korec

Korec nebo také kořec či strych je objemovou jednotkou v minulosti používanou především pro sypké látky. Objem se lišil podle místa použití. Jeden korec český či pražský byl 93 litrů, tedy 4 věrtele. Od roku 1764 byla hodnota korce udávána 93,54 litru. V jiných českých městech mohl být ale korec značně odlišný, a to zhruba od 90 po 150 litrů.

Metník

Metník nebo též metek, mečík, mírka či záměra je stará jednotka pro měření objemu pevných látek, obvykle obilí anebo třeba brambor. Velikost metníku by měla dle dochovaných informací odpovídat asi objemu 2,8 litru.

Prostice

U objemové jednotky prostice, která se používala kolem 17. století například k měření soli, se objem jen odhaduje, a to na přibližných 73 litrů.

Řepice

Název řepice (nebo také Achtl z německé jednotky achtel) se užíval v souvislosti s měřením objemu obilí, kdy hodnota měla být 2,906 litrů (1/32 korce).

Věrtel

Věrtel z německého viertel znamenající čtvrtinu je stará česká jednotka využívaná k měření objemu, jejíž hodnota byla dle Hájkovy kroniky 248 litrů (jako sud na pivo). Podobná ruská jednotka má 210 litrů. Jinak jsou objemy značně odlišné, neboť se u nás z historie uvádí okolo 23,5 litru, což odpovídá zhruba čtvrtině věrtele. Nejdéle používaný český věrtel v chmelařství měl rovných 23,25 litrů.

Bečka

Stará česká objemová jednotka bečka se používala například pro měření množství soli a podobných komodit, stejně jako pro měření objemu piva či vína. Hodnota bečky je jen odhadována, a to v rozmezí 70 až 100 litrů.

Vůz

Ačkoliv to tak nevypadá, vůz je stará česká objemová jednotka pro kapaliny s hodnotou rovnající se 32 vědrům. Vědro ale mělo různé velikosti, takže i vůz může být značně odlišný. Při 61,134 litrech za vědro vychází vůz na 1 956 litrů. Mohl mít ale také pod 1 500 litrů.

Měřička

Měřička nebo také mírka, čvrtník, čtvrtce anebo čvrtka byla plošná i objemová jednotka o velikosti 1/16 korce, tedy 5,812 litru.

5/5 - (4 votes)