DPH a vysvětlení základních pojmů

DPH a vysvětlení základních pojmů

Problematika daně DPH je nesmírně obsáhlá a pochopit ji detailně vyžaduje značné úsilí. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje nejen přesná pravidla a podmínky, ale také řadu výjimek, ze kterých by se nejednomu hlava zamotala.

Pro správné porozumění DPH je bezpochyby nutné znát základní pojmy tak, abychom se v obtížné problematice lépe orientovali. Základní orientace nám pak určitě usnadní i online kalkulačka pro výpočet DPH.  Jedním ze základních a velice důležitých pojmů je pojem “daňový subjekt“.

Daňový subjekt

Položíme-li si otázku, kdo je daňovým subjektem, pak na ní obecně můžeme odpovědět, že daňovým subjektem se rozumí poplatník, plátce a osoba, která je jako daňový subjekt vymezena zákonem. Výše uvedený zákon o DPH pak v prvním odstavci § 5 definuje daňový subjekt jako osobu povinnou k dani, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost, nebo skupinu. Dle ustanovení tohoto paragrafu je osobou povinnou k dani také právnická osoba, která primárně nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a dosahování zisků, avšak vedle své hlavní činnosti uskutečňuje i ekonomickou (hospodářskou) činnost.

Shrneme-li výše uvedené je jasné, že osobou povinnou k DPH jsou všechny fyzické i právnické osoby, které samostatně provozují ekonomickou činnost, tzn. podnikají.

To, že určitý ekonomický subjekt je osobou povinnou k dani však samo o sobě neukládá povinnost podávat na příslušný finanční úřad daňová tvrzení, ve kterém daňový subjekt vyčíslí svou daňovou povinnost a následně daň i uhradí. Tyto úkony (včetně případného podávání kontrolních a souhrnných hlášení) je povinen činit pouze plátce DPH a v některých případech také identifikované osoby.

Plátce, neplátce a identifikovaná osoba

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že osoby povinné k dani dělíme na plátce, neplátce a identifikované osoby.

Plátce je podrobně definován v ustanovení § 6 zákona o DPH, který říká, že plátcem je osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 0000 Kč. Výjimku tvoří osoby, které uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Neplátcem je naopak osoba povinná k dani, která výše zmíněný obrat za 12 kalendářních měsíců nepřesáhla a k dani z přidané hodnoty se nezaregistrovala dobrovolně. Taková osoba povinná k dani nepodává daňová tvrzení a daň z přidané hodnoty hradí současně s cenou zboží nebo služby.

Posledním typem osoby povinné k dani je identifikovaná osoba. Osoba povinná k dani, která není plátcem, se stane identifikovanou osobou, pokud v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu. Taková identifikovaná osoba je pak povinna podat daňové tvrzení, ve kterém vyčíslí daň pouze v případě, kdy pořídí zboží z jiného členského státu.  Nutno ještě podotknout, že identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet daně.

Řešíte DPH? Online kalkulačka pro výpočet DPH budiž vám na Výpočetnici plně k dispozici!

5/5 - (2 votes)