Plátce DPH

Plátce DPH

Dle ustanovení § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se plátcem stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč.

Výjimku z tohoto pravidla představuje osoba, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, tzn. osoba, která poskytuje plnění v podobě finančních činností, penzijních činnosti, zdravotních služeb a dodání zdravotního zboží, sociální pomoci atp. Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně jsou blíže definována v § 51 zákona o DPH. Tyto osoby a dále také osoby, které nepřekročily obrat, avšak pořídily zboží z jiného členského státu EU v hodnotě převyšující 326 000 Kč, mají zákonnou povinnost se k DPH zaregistrovat. V prvním případě získá osoba status PLÁTCE DPH, ve druhém případě pak status IDENTIFIKOVANÁ OSOBA.

V obou případech je povinnost se k DPH zaregistrovat do 15 dnů v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k překročení obratu nebo k pořízení zboží z jiného členského státu EU.

K DPH se mohou zaregistrovat také osoby povinné k dani, které výše uvedená kritéria nesplňují, ale plátcem chtějí být z vlastní vůle. Jedná se pak o tzv. dobrovolné plátcovství.

Měsíční vs. čtvrtletní zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím nového plátce DPH je vždy kalendářní měsíc. Změnu zdaňovacího období z měsíčního na kvartální nelze učinit v průběhu roku, v němž byl daňový subjekt zaregistrován, ani v roce bezprostředně následujícím.

Po uplynutí této lhůty se plátce daně může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude čtvrtletí neboli kvartál. Čtvrtletním plátcem se však může stát pouze, pokud jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč, pokud není nespolehlivým plátcem a pokud není skupinou. Změnu zdaňovacího období z měsíčního na kvartální musí daňový subjekt oznámit správci daně nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku.
Čtvrtletní zdaňovací období je výhodnější zejména z hlediska frekvence podávání přiznání k dani z přidané hodnoty. Zatímco čtvrtletní plátce podá za rok pouze čtyři daňová tvrzení, měsíční plátce jich musí ročně podat dvanáct.

Potřebujete si spočítat DPH? Využijte naši Výpočetnici. Online kalkulačka vám DPH nejen vypočítá, nýbrž na stejných stránkách najdete i další informace k DPH, které se vám mohou hodit.

5/5 - (2 votes)