U DPH vás nemine ani kontrolní hlášení

U DPH vás nemine ani kontrolní hlášení

Víte, že od 1. ledna 2016 je plátce DPH povinen podávat nejen přiznání k dani z přidané hodnoty, ale také kontrolní hlášení? Jak už sám název napovídá, toto hlášení určitým způsobem kontroluje plátce daně a pomáhá odhalit daňové podvody a nečestné jednání.  Předchůdcem kontrolního hlášení je původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení však nemusí podávat všichni. Podávají ho pouze plátci splňující podmínky, které jsou uvedeny v ustanovení paragrafu 101c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kontrolní hlášení musí být podáno výhradně elektronicky, listinné podání není možné. Tedy čistě teoreticky ano, ale nikdo na něj nebude brát zřetel.

Do kdy podat kontrolní hlášení?

Lhůty pro podání kontrolního hlášení se liší v závislosti na tom, zda se jedná o právnické či fyzické osoby. Právnické osoby mají povinnost podávat kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce bez ohledu na to, zda jsou měsíčními či kvartálními plátci.

Fyzické osoby jsou povinny podat kontrolní hlášení do konce lhůty pro podání přiznání k DPH. Jsou-li tedy fyzické osoby měsíčními plátci, podávají kontrolní hlášení měsíčně. Jsou-li fyzické osoby čtvrtletními plátci, podávají kontrolní hlášení do konce lhůty pro podání kvartálního přiznání k DPH.

Řádné, opravné a následné kontrolní hlášení

Chybovat je lidské, naštěstí i u DPH a kontrolního hlášení k ní existuje možnost svou chybu „napravit”. Pokud plátce podal řádné kontrolní hlášení a ještě před uplynutím lhůty pro podání zjistil v hlášení chybu, má možnost podat takzvané opravné kontrolní hlášení, ve kterém chybu opraví. Toto opravné kontrolní hlášení nahradí řádné, ke kterému se pak už nepřihlíží. Zjistí-li však plátce chybu až po lhůtě pro podání, je povinen podat následné kontrolní hlášení.

Jaké jsou pokuty za nepodání kontrolního hlášení k DPH?

Protože je kontrolní hlášení považováno za velice významný nástroj pro odhalování podvodů na DPH, jsou s porušením povinností souvisejících s kontrolním hlášením spjaty nemalé finanční sankce. Pokud plátce daně dodatečně podá kontrolní hlášení, aniž by k tomu byl vyzván správcem daně, činí pokuta částku 1 000 Kč. Pokud plátce podá kontrolní hlášení až po výzvě, uloží správce daně plátci pokutu ve výši 10 000 Kč. Pokud správce daně plátce vyzve ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení a plátce této výzvě nevyhoví, správce daně uloží plátci pokutu ve výši 30 000 Kč. Pokud plátce DPH nepodá kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě určené správcem daně ve výzvě, náleží plátci pokuta v hodnotě 50 000 Kč.

Výpočetnice za vás kontrolní hlášení bohužel nevypracuje. Ovšem můžete si v ní ověřit jiné náležitosti, třeba výpočet s DPH kalkulačkou.

5/5 - (2 votes)